Aj my sme Tatry!

Hromadná pripomienka horolezcov, turistov a skialpinistov k predloženému návrhu návštevného poriadku TANAP-u

Vyzývame orgány ochrany prírody a ministerstvo životného prostredia, aby ako celok odmietli návrh návštevného poriadku TANAP-u, ktorý predložila Správa TANAP-u na OÚ v Prešove dňa 25.1.2019 a ktorý bol prezentovaný Správou TANAP-u na verejnom prerokovaní 6.2.2019 v Liptovskom Mikuláši a 7.2.2019 v Starom Smokovci.

 Návrh návštevného poriadku  Prílohy

Podľa IUCN má v národnom parku popri ochrane prírody rovnocenné zastúpenie aj rekreačná a športová funkcia vykonávaná trvalo udržateľným spôsobom. Túto mäkkú formu turizmu v TANAP-e predstavujú turisti, horolezci, skialpinisti, horskí lyžiari, environmentální sprievodcovia, horskí vodcovia, nosiči a chatári. Ich činnosť je dlhodobou súčasťou kultúrneho dedičstva Tatier a nemá na prírodu negatívny vplyv alebo dopad. Preto ich možno považovať za trvalo udržateľné na rozdiel od rozširujúcej sa činnosti developerov a ťažby dreva.

Deklarujeme

Turistov, horolezcov, skialpinistov, horských lyžiarov, chatárov, nosičov a horských vodcov považujeme za neoddeliteľnú súčasť kultúrneho dedičstva Tatier. Sme presvedčení, že ich aktivity neboli a nie sú proti záujmom ochrany prírody.

Hlásime sa k zachovaniu biodiverzity, t.j. pestrosti zloženia chránených druhov fauny a flóry. Rešpektujeme najprísnejší režim – t.j. výluku našej činnosti – vo vybraných častiach parku. Spolky, ktoré sú iniciátormi tejto pripomienky, majú ochranu prírody vo svojich stanovách a je trvalou súčasťou ich každodenných aktivít. Chodíme do Tatier ako aktívni ochranári a sme prví, ktorí budú proti ich komercionalizácii.

Podporujeme vedecky a štatistickými dátami podložené operatívne lokálne uzávery v miestach a čase, kedy je to z hľadiska predmetu ochrany dôležité.

Podporujeme obmedzovanie nevhodných aktivít vo vysokohorskom prostredí ako napríklad bivakovanie, táborenie, zakladanie ohňa a zahadzovanie odpadkov, či iné znečisťovanie územia TANAP-u, ťažba dreva a rozsiahle developerské aktivity.

Vyzývame na materiálne a personálne posilnenie vedeckej činnosti vládneho aj mimovládneho sektora v TANAPe s cieľom zabezpečiť kontinuálny zber primárnych dát a ich priebežné vedecké vyhodnocovanie.

Podporujeme dôslednú ochranu prírody na území TANAP-u, vyzývame na prijatie odborne zdôvodnenej zonácie TANAP-u tak, aby ako národný park splnil medzinárodné kritériá. Pri takomto prístupe ostane viac priestoru pre mäkké formy turizmu pri súčanom zachovaní ochrany citlivých druhov fauny a flóry.

8 dôvodov, pre ktoré odmietame návrh návštevného poriadku TANAP-u:

 1. Činnosť turistov, horolezcov, skialpinistov, horských lyžiarov, chatárov, nosičov a horských vodcov bola a je súčasťou kultúrneho dedičstva Tatier. Ich aktivity neohrozovali a neohrozujú prírodu v TANAPe a odmietame, že by tomu tak bolo teraz. Deklarujeme oddanosť spolupracovať na trvalo udržateľnom princípe turizmu v TANAP-e, rešpektujeme a budeme rešpektovať obmedzenia, ktoré sú založené na vedeckých a štatistických dôkazoch. Preto zásadne odmietame navrhované zvýšenie regulačných opatrení týkajúcich sa aktivít hore uvedených skupín.
 2. Definície športovo-rekreačných horských aktivít sú diskriminačné a v rozpore s medzinárodným štandardom. Aj z tohto dôvodu nepovažujeme za vhodné vyžadovať členstvo v konkrétnych organizáciách pre výkon aktivít v TANAP-e.
 3. Prakticky sa vylučuje ľahké horolezectvo (tzv. VhT) z TANAP-u, čo v nižších stupňoch horolezeckej obťažnosti podstatným spôsobom obmedzí činnosť všetkých turistov, horolezcov, skialpinistov a viacerých organizácií ako napr. Slovenského horolezeckého spolku JAMES, Slovenského vysokohorského turistického spolku SVTS, Slovenskej skialpinistickej asociácie a Klubu slovenských turistov, ktorých história siaha až do 19. storočia.
 4. Uzavretie výcvikových činností pre horolezectvo a VhT do niekoľkých oblastí nerešpektuje metodiku výcviku týchto činností a tým hazarduje s bezpečnosťou začínajúcich horolezcov a VhT turistov.
 5. Správa TANAP-u nepredložila vedecké a štatistické dôkazy, ktorými by zdôvodnila nové sezónne uzávery pre horolezctvo a zachovanie sezónnych uzáver pre turistov a ktoré by dokazovali negatívny vplyv mäkkých foriem turizmu na predmety ochrany v TANAP-e. Pritom návštevnosť TANAP-u v poslednom období nedosahuje úroveň zo 70-tych rokov 20. storočia, kedy boli zavedené sezónne uzávery. Aj z tohto pohľadu je zavádzanie nových reštrikcií nedôvodné.
 6. Nový návštevný poriadok ignoruje faktickú realitu posledných desiatok rokov, pričom nepoznáme vedecký a štatistický dôkaz, že by športovo-rekreačná činnosť mala za následok zhoršenie stavu predmetov ochrany. Opak je realitou, a ako príklad uvádzame zvyšujúce sa a dlhodobo na vysokej úrovni sa držiace stavy kamzíkov, kde vychádzame z podkladov ŠOP o sčítaní kamzíkov. Na druhej strane ŠOP, ani Správa TANAP-u, nepublikovala ani jednu štatistiku potvrdzujúcu zhoršujúce dlhodobé ukazovatele v oblasti fauny alebo flóry TANAP-u.
 7. Absolútne vylúčenie nočného pohybu pre horolezcov, skialpinistov a turistov je v protiklade so zásadami bezpečnosti, metodiky a ide proti odporúčaniam HZS o včasnom nástupe na túry. Pre horolezcov je potenciálne život ohrozujúce. Pritom sa hlásime k zákazu akýchkoľvek plánovaných nočných aktivít, ktoré nesúvisia s metodickými a bezpečnostnými zásadami pohybu vo vysokohorskom teréne.
 8. Systém výnimiek zo zákona o ochrane prírody a krajiny vnáša nesystémový prístup (aj) do problematiky regulácie návštevníkov TANAP-u. Podmienenie povolenia činností v TANAP-e členstvom v konkrétnych spolkoch a organizáciách je v rozpore so všeobecnými demokratickými princípmi modernej spoločnosti, ktorá naopak zvýrazňuje osobnú zodpovednosť za činnosť a správanie sa jednotlivca.

Navrhujeme

Navrhujeme neprijať predložený návrh návštevného poriadku TANAP-u ako celok a vytvoriť pracovnú skupinu, ktorej súčasťou okrem pracovníkov ŠOP budú aj zástupcovia mäkkej formy turizmu v TANAP-e. V diskusii so zainteresovanými stranami pripraviť moderný, jednoduchý, jasný, vykonateľný a nediskriminujúci návštevný poriadok.

Takýto návštevný poriadok by mal:

 1. Zohľadňovať reálny stav vykonávania mäkkých foriem turizmu v TANAP-e s prihliadnutím na reálny vývoj v populáciách fauny a flóry v TANAP-u za posledné desaťročia.
 2. Umožniť nevyhnutné operatívne obmedzenia vykonávania mäkkých foriem turizmu v TANAP-e, ktoré budú prijímané na základe zistení z terénnej vedeckej činnosti pracovníkov ŠOP v prípadnej spolupráci s mimovládnymi organizáciami a verejnosťou.
 3. Namiesto celoplošných zákazov využívať nudging (mäkká forma ovplyvňovania správania) formou otvorenej profesionálnej komunikácie s verejnosťou podľa vzoru HZS. Ide o prístup, ktorý je preukázateľne efektívnejší ako tvrdé zákazy s negatívnou motiváciou (pokuty). Táto forma ochrany prírody sa už osvedčila v praxi života TANAP-u.
 4. Definovať športovo-rekreačné horské aktivity v zmysle medzinárodných štandardov bez vyžadovania členstva v spolkoch alebo inak diskriminujúcim spôsobom a s prihladnutím na individuálnu zodpovednosť návštevníka.

Iniciátori

Igor Koller video – horolezec, predseda SHS JAMES
Peter Dragúň video – turista, predseda KST
Michal Káčerik video – horolezec a turista, prezident SVTS
Igor Žiak video – skialpinista, predseda SSA

Signatári

Zoltán Demján video – horolezec
Peter Hámor video – horolezec
Robert Gálfy video – horolezec
Jaroslav Švorc video – Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor
Michal Remper – Asociácia horských záchranárov
Dušan Trizna video – skialpinista a záchranár HZS
Ján Šimon video – Horská služba Veľká Fatra
Rasťo Hatiar video – horolezec a filmár
Svetozár Krno video – vysokoškolský profesor, expedičný turista a spisovateľ
Viktor Beránek – chatár, Chata pod Rysmi
Dominika Dejczoová video – chatárka, Zbojnícka chata
Jana Kalinčíková – chatárka, Zamkovského chata
Peter Michalka video – chatár, Téryho chata
Tomáš Petrík video – chatár, Chata pri Zelenom plese
Marcel Forgáč – rozhlasový a televízny moderátor a horolezec
Juraj Šoko Tabaček video – herec, moderátor a lezec
Jan Bloudek, horolezec a predseda ČHS

Výzvu podporilo už 18 919 ľudí

Zoznam podporovateľov

Video

Prihlásiť sa k odberu videí môžete na našom YouTube kanáli.