Wersja polska

Wspólna petycja taterników, turystów, skialpinistów dot. propozycji nowego Regulaminu TANAP-u (TANAP – słowacki Tatrzański Park Narodowy)

Wzywamy organy Ochrony Przyrody i Ministerstwo Ochrony Środowiska do odrzucenia w całości projektu Regulaminu TANAP, zgłoszonego przez Dyrekcję TANAP do odpowiedniego Urzędu w Preszowie 25.01.2019 r., i zaprezentowanego podczas konsultacji z zainteresowanymi stronami 6.02.2019 r. w Liptowskim Mikulaszu i 7.02.2019 r. w Starym Smokowcu.

Według wytycznych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) Park Narodowy służy nie tylko ochronie przyrody, ale także odpowiedniemu wykonywaniu aktywności sportowych. W TANAP tę miękką turystykę reprezentują turyści, taternicy, skialpiniści, narciarze górscy, przewodnicy tatrzańscy, przewodnicy wysokogórscy, tragarze górscy i gospodarze schronisk. Ich działalność od dziesięcioleci jest istotną częścią kulturowego dziedzictwa Tatr i nie ma negatywnego wpływu na przyrodę. Dlatego można ją uznać za nieszkodliwą w odróżnieniu od działalności developerów i wycinania drzew.

Oto co deklarujemy

Turystów, wspinaczy, skialpinistów, narciarzy górskich, tragarzy górskich, gospodarzy schronisk i przewodników wysokogórskich uważamy za integralną część kulturowego dziedzictwa Tatr. Jesteśmy przekonani, że ich turystyczna i sportowa działalność nie szkodzi interesom ochrony przyrody.

Opowiadamy się za zachowaniem bioróżnorodności, czyli rozmaitości gatunków chronionych gatunków fauny i flory. Rozumiemy i szanujemy konieczność objęcia wybranych części Parku Narodowego ścisłą ochroną, która zakłada wyłączenie ich także z naszej działalności turystycznej i sportowej. Stowarzyszenia i związki, które są inicjatorami tej petycji, mają zapisaną konieczność ochrony przyrody w swoich statutach i uwzględniają tę konieczność w każdej swojej aktywności. Jesteśmy za ochroną górskiej przyrody i przeciwko komercjalizacji Tatr.

Popieramy, poparte naukowymi badaniami i statystykami uzasadnione zamknięcia rejonów Tatr w miejscach i czasie, gdzie jest to z powodu ochrony przyrody potrzebne.

Popieramy ograniczenie nieodpowiednich w wysokogórskim środowisku aktywności jak na przykład biwakowanie, zakładanie obozu, rozpalanie ognia, pozostawianie śmieci, czy inne czynności szkodzące przyrodzie jak wycinka drzew i działalność deweloperów.

Domagamy się materialnego i personalnego wsparcia naukowej działalności rządowego i pozarządowego sektora w Parku Narodowym, celem zbioru i zabezpieczenia odpowiednich danych.

Popieramy konsekwentną ochronę przyrody na terenie TANAP, domagamy się przyjęcia stref ochronnych w TANAP w takim kształcie, aby jako park narodowy spełniał międzynarodowe kryteria. Dzięki takiemu podejściu znajdzie się także więcej miejsca na miękką turystykę przy jednoczesnej ochronie wrażliwych i cennych gatunków fauny i flory.

8 powodów, dla których odrzucamy projekt Regulaminu TANAP-u:

 1. Aktywność turystów, taterników, skialpinistów, narciarzy górskich, gospodarzy schronisk, tragarzy górskich i przewodników wysokogórskich była i jest częścią dziedzictwa kulturowego Tatr. Ich działalność nie zagrażała i nie zagraża tatrzańskiej przyrodzie i odrzucamy stanowisko, że miało by się stać tak teraz. Deklarujemy gotowość współpracy w zakresie przestrzegania zasad turystyki; respektujemy i będziemy respektować ograniczenia, które są określone w oparciu o naukowe badania i dane statystyczne.
 2. Przedstawione w projekcie definicje sportowo-rekreacyjnych górskich aktywności dyskryminują osoby je wykonujące i pozostają w sprzeczności z międzynarodowymi standardami. Również z tego powodu uważamy za niewłaściwy wymóg przynależności do jednej z właściwych organizacji górskich, konieczny by osoba zainteresowana działalnością górską mogła ją wykonywać na terenie TANAP (chodzi m.in. o to, że osoba wspinająca się musi być członkiem klubu wysokogórskiego).
 3. W praktyce zostały usunięte z Regulaminu turystyka wysokogórska i wspinaczka wysokogórska w łatwiejszym terenie, co w miejscach o niższym stopniu trudności zasadniczo ograniczy aktywność wszystkich turystów, taterników, skialpinistów i wielu organizacji takich jak np. SHS JAMES (słowacki związek alpinizmu), SVTS (Słowackie Stowarzyszenie Turystyki Wysokogórskiej), Słowackiego Stowarzyszenia Skialpinistycznego i Klubu Słowackich Turystów, których historia sięga aż XIX w.
 4. Ograniczenie terenu do zaledwie kilku miejsc, na których wspinacze i turyści wysokogórscy mogą ćwiczyć swoje umiejętności nie respektuje zasad prowadzenia tych ćwiczeń a tym samym igra z bezpieczeństwem początkujących wspinaczy i turystów wysokogórskich.
 5. Dyrekcja TANAP nie przedstawiła naukowych i statystycznych danych, które by uzasadniały nowe sezonowe zamknięcia Tatr dla taterników oraz utrzymanie sezonowych zamknięć szlaków dla turystów i które by wskazywały na negatywny wpływ miękkiej turystyki na przedmiot ochrony na terenie TANAP. Jednocześnie ilość osób odwiedzających park w ostatnim okresie nie osiąga poziomu z lat 70. ub.w. gdy zostało wprowadzone sezonowe zamknięcie szlaków. Również z tego punktu widzenia wprowadzenie nowych restrykcji jest nieuzasadnione.
 6. Nowy Regulamin ignoruje faktyczną rzeczywistość ostatnich dziesięcioleci, przy czym nie znamy naukowych i statystycznych powodów, które miałyby wskazywać na to, że sportowo-rekreacyjna aktywność miała spowodować pogorszenie stanu tatrzańskiej przyrody. Jest przeciwnie a jako przykład podajemy stale zwiększającą się od dłuższego czasu populację kozic, na co wskazują prowadzone przez Państwową Ochronę Przyrody akcje liczenia kozic. Z drugiej strony ani Dyrekcja TANAP ani Państwowa Ochrona Przyrody nie opublikowały żadnych danych statystycznych, potwierdzających istnienie długoterminowych czynników, pogarszających stan fauny lub flory na terenie TANAP.
 7. Całkowity zakaz nocnego poruszania się dla wspinaczy, skialpinistów i turystów stoi w sprzeczności z zasadami bezpieczeństwa, metodyki i jest w sprzeczności z zaleceniami HZS (słowackie górskie pogotowie ratunkowe) o wczesnym wychodzeniu na górską wycieczkę. Dla wspinaczy ten zakaz oznacza narażenie ich życia na zagrożenie. Przy czym popieramy zakaz jakichkolwiek nocnych aktywności, które nie wiążą się z zasadami bezpiecznego poruszania się po górach.
 8. System wyjątków od prawa o ochronie przyrody wnosi chaos w do regulacji ilości osób odwiedzających park narodowy. Uwarunkowanie pozwolenia wykonywania aktywności górskiej na terenie TANAP przynależnością do określonego stowarzyszenia czy organizacji jest sprzeczne z obowiązującymi demokratycznymi zasadami nowoczesnego społeczeństwa, które podkreślają osobistą odpowiedzialność za działalność i zachowanie się jednostki.

Wnioskujemy

Wnioskujemy nie przyjąć przedstawionego projektu Regulaminu TANAP w całości i stworzyć zespół roboczy, do którego wejdą, oprócz przedstawicieli Państwowej Ochrony Przyrody, także przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń, które prowadzą swoją działalność górską na trenie TANAP. W dyskusji z zainteresowanymi stronami przygotować nowoczesny, nieskomplikowany, jasny i możliwy do realizacji Regulamin. Taki Regulamin miałby:

 1. Uwzględnić realne zasady wykonywania miękkiej turystyki na obszarze TANAP w oparciu o realne potrzeby ochrony fauny i flory w ostatnich dziesięcioleciach.
 2. Pozwolić na niezbędne ograniczone formy turystyki, które zostaną określone w oparciu o wiedzę terenową pracowników Państwowej Ochrony Przyrody przy ewentualnej współpracy z pozarządowymi organizacjami i społeczeństwem.
 3. Zamiast powszechnych zakazów skorzystać z nudgingu (miękka forma wpływu na zachowania) w formie otwartej i profesjonalnej komunikacji ze społeczeństwem według wzoru wypracowanego przez HZS. Jest to bardziej efektywny sposób komunikacji niż twarde zakazy egzekwowane mandatami. Ta negatywna forma ochrony przyrody przyjęła się już w praktyce TANAP.
 4. Definiować sportowo-rekreacyjne aktywności górskie zgodnie z międzynarodowymi standardami bez wymogu obowiązku przynależności do organizacji albo w inny dyskryminujący sposób, z uwzględnieniem indywidualnej odpowiedzialności osoby wykonującej górską aktywność.

Výzvu podporilo už 18 919 ľudí

Zoznam podporovateľov