Rokovania so Správou TANAPu sa od leta 2020 prakticky nepohli

Zástupcovia iniciatívy Aj my sme Tatry ! (ASMT) absolvovali od marca 2019, keď ich prijal vtedajší minister životného prostredia, tri rokovania na pôde Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP) v Banskej Bystrici, kde boli prítomní najmä zástupcovia Správy TANAPu a OÚ ŽP Prešov. Rokovania možno označiť za seriózne a konštruktívne. AMST bolo hlavným a najväčším partnerom v týchto rokovaniach, keďže za ním stoja štyri spolky s veľkou členskou základňou, množstvo osobností a podpora viac ako 16 000 ľudí, ktorí podpísali výzvu. Ceníme si tento prístup zo strany OÚ ŽP Prešov a Správy TANAP-u, avšak máme obavy kvôli tempu rokovaní, ktoré sa od leta minulého roka prakticky nepohli.

Úspechy

Podarilo sa dosiahnuť veľký posun v oblasti VhT a skialpinizmu. Vylepší sa situácia aj pre horské lyžovanie, ktoré bude sústreďované do areálov zimnej turistiky. Tie budú rozšírené oproti súčasným areálom, s logickejšími prepojeniami a využitím možností terénu. Upresnenia uzemí areálov sú ešte stále predmetom rozhovorov.

Kladne hodnotíme, že boli prijaté naše návrhy pri definovaní horolezca, výzbroja a výstroja horolezca, VhT turistu a skialpinistu. Takisto otázka času na túry v zimnom období bude lepšie odzrkadľovať zásady bezpečného pohybu v zimných horách. Miesta pre metodický výcvik reálnejšie odrážajú naše potreby a zaužívané postupy.

Medzi neuzavreté kapitoly ešte patrí bouldering, ktorý v Tatrách zaznamenal v poslednej dobe výrazný rozvoj. Sme optimistickí, že tieto rokovania dopadnú tiež kladne.

Neúspechy

Žiaľ, nepodarilo sa zatiaľ presadiť všetky ciele, najmä v oblasti sezónnych uzáver, ktoré budú znamenať určité obmedzenie horolezectva oproti súčasnosti. Nemôžeme byť spokojní s vyriešením predovšetkým jarnej uzávery, ale ani obmedzeniami počas jesennej uzávery, obzvlášť s ohľadom na minimálny dopad pôsobenia horolezcov, VhT turistov a skialpinistov na ochranu prírody v tomto období.

Napriek tomu, že výsledkom rokovaní iniciatívy Aj my sme Tatry ! a orgánov Štátnej ochrany prírody SR je významný posun v znení návrhu Návštevného poriadku TANAP oproti pôvodnému návrhu z januára 2019, musíme konštatovať, že jeho text má ďaleko do znenia moderného návštevného poriadku, ktorý by korešpondoval s reálnym dianím vo Vysokých Tatrách a potrebami ochrany prírody na ich území.

Zamrznuté rokovania

Rokovania v poslenom čase žiaľ viaznu, proces sa veľmi spomalil. V prvej polovici roka 2020 ho poznamenala neistota a personálne zmeny súvisiace so zmenou vlády. Neskôr pandemická situácia a zhoršené možnosti stretávania.

Musíme konštatovať, že ťah na bránu je zo strany vedenia ŠOP, Správy TANAP-u a zástupcov okresného úradu v Prešove momentálne na najnižšej úrovni od začiatkov rokovaní. Radi by sme preto touto cestou vyzvali k návratu za rokovací stôl v súlade s pandemickými opatreniami. Pokiaľ to nebude možné formou osobných stretnutí, je iste k dispozícii forma dištančná, či pravidelná elektronická komunikácia.

V opačnom prípade máme za to, že pôvodný cieľ vyhlásenia nového návštevného poriadku TANAP-u k začiatku letnej turistickej sezóny 2021 nie je reálny. Aj na sociálnych sietiach avizovaný nový termín, začiatok jesennej sezóny 2021 sa blíži míľovými krokmi. Bola by škoda, keby sa vynaložené úsilie na oboch stranách nepremenilo v nový návštevný poriadok. Bolo by to v neprospech nielen všetkých zúčastnených, ale najmä v neprospech ochrany tatranskej prírody.

O iniciatíve Aj my sme Tatry !

Iniciatíva Aj my sme Tatry ! vznikla začiatkom roku 2019 ako reakcia štyroch spolkov (KST, SHS JAMES, SVTS, SSA) na pripravovaný nový návštevný poriadok v Tatranskom národnom parku.

Iniciatíva vyzvala ŠOP a ministerstvo životného prostredia, aby bol vypracovaný moderný návštevný poriadok tak, ako tomu bežne býva v zahraničí. Požadovala, aby sa pri jeho príprave využívali zásady nediskriminácie, aby sa k opatreniam pristupovalo na základe vedeckých faktov a aby uzávery neboli plošné, ale flexibilne stanoviteľné podľa aktuálnych potrieb ochrany prírody.

K výzve sa pripojili popredné osobnosti z horolezeckej, turistickej a skialpinistickej komunity. Podpísalo ju viac ako 16 000 ľudí.